ค่านิยมกรมควบคุมโรค (People Centered : ใส่ใจประชาชน)

19 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 403
ร่วมขับเคลื่อค่านิยมกรมควบคุมโรค MOPH
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมองค์การให้บุคลากรทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
-----------------------------People Centered : ใส่ใจประชาขนดาวน์โหลด

MOPH4.0P1.jpg

แสดงความคิดเห็น