ประชุมแลกเปลี่ยนเรยนรู้ เรื่อง ค่านิยม MOPH การบริหารจัดการเงิน การออมเงินการลงทุนอย่างพอเพียง และแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านไอที

18 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 493
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “ค่านิยม MOPH การบริหารจัดการเงิน การออมเงิน การลงทุนแบบพอเพียง และแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านไอที"
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนวิธีการในเรื่องดังกล่าว โ
ดยได้รับเกียรติจาก พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
นางสาวสุรัสวดี รุนจำรัส และนายณรงค์รัตน นกสี บุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล ชั้น 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
----------------------------แสดงความคิดเห็น