มหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 "Together,Let's beat NCD : ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs"

9 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 9,562
Download เอกสารประกอบการประชุม


มหกรรมแสดงผลงานวิชาการด้านโรคไม่ติตต่อ (NCD Forum 2018)
"Together,Let's beat NCD : ประชารัฐร่วมใจ ลดภัย NCDs"
ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561

------------------------------------------------------


----------------------------------------------------

หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุมดาวน์โหลด

NCDFORUM2018_2.jpg

แสดงความคิดเห็น