สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ฯ

22 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 2,567
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

----------------------
"เบาหวาน ป้องกันได้ ควบคุมได้ เพียงรู้และเข้าใจ"


เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี
Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry,
Care and Network (T1DDAR CN)ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น