ประชุมคณะทำงานพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1

21 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 575


แสดงความคิดเห็น