ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ (NCD Rrum 2018) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

22 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,746

ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่อง จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ (NCD Rrum 2018) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561


ดาวน์โหลด

Ncdforum2018-tor.pdf

แสดงความคิดเห็น