ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล Mapping Analysis ครั้งที่ 2 

สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล Mapping Analysis ครั้งที่ 2
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม BI
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไผท สิงห์คำ
และทีมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
-------------------------------

สามารถดาวน์โหลดเอกส
ารประกอบการบรรยายได้ที่ Link ด้านล่าง
เรื่อง "เทคนิค การวิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล"
https://goo.gl/j2Lwce

เรื่อง "Tableau Script การเขียนคำสั่งแปลงค่าใน Tableau" 
https://goo.gl/dTrnVb
<<<12>>>

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *