เกิดอุบัติเหตุ
3,960
เกิดอุบัติเหตุ
3,841
15.7%
 
 
ทุกกลุ่มอายุ
ใส่เสื้อพยุงตัว
ขณะเดินทางทางน้ำ
บาดเจ็บ admit
4,189
บาดเจ็บ admit
5,480
18.0%
 
 
เด็กไทย
(อายุต่ำกว่า 15 ปี)
ใส่เสื้อพยุงตัว
ขณะเดินทางทางน้ำ
เสียชีวิต
439
เสียชีวิต
464
19.0%
 
 
ผู้โดยสาร
สวมเสื้อพยุงตัว
ทุกครั้ง