ตลาดนัดความรู้ สู่หุ่นสวย สมส่วน

7 Sep, 2022 จำนวนคนอ่าน 943
วันที่ 7 กันยายน 2565 กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ภายใต้แนวคิด “ตลาดนัดความรู้ สู่หุ่นสวย สมส่วน”
----------------------------------
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้อง
และทักษะการนำเสนองาน จากการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันใน 7 ฐานการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร
โดยมี นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ เป็นประธาน
และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค รวมทั้งรองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ได้ร่วมให้โอวาทและข้อคิดในงานการแลกเปลี่ยนรู้ ฯ
ณ บริเวณด้านหน้ากองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น