พิธีลงนาม MOU ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

21 Dec, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,250
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมพิธีลงนาม MOU ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมี นายแพทย์กฤษฎา หารบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และ
หัวหน้ากลุ่ม/ผู้แทนทุกกลุ่มงาน
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และการสร้างสุขในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
-------------------------------------แสดงความคิดเห็น