ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลชุมแสง

3 Feb, 2023 จำนวนคนอ่าน 1,377
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลชุมแสง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกฤชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน
และเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
-----------------------------------------------
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน NCD Clinic เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
นำโดย นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น