Virtual NCD Forum 2023

8 Mar, 2023 จำนวนคนอ่าน 5,402
Virtual NCD Forum 2023
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่
เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 1
“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ”
----------------
โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดงานประชุม
เพื่อการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อในทุกระดับ ร่วมกับเครือข่ายองค์การอนามัยโลก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน จัดบรรยายและอภิปรายแนวคิด Health in All Policies
สู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทุกประเด็นและทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เวลา 09.30 – 17.00 น. ผ่านระบบ Webex meeting และ Facebook Live (กองโรคไม่ติดต่อ)
แสดงความคิดเห็น