คู่มือ E-Learning หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)

3 Nov, 2022 จำนวนคนอ่าน 4,357
คู่มือ E-learning
“หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)”


คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฯ ระดับกลาง
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ .
กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565Downlad PDF

ดาวน์โหลด

E-Learning65.3.pdf

แสดงความคิดเห็น