ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเป็นช้าราชการที่ดี และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562

12 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 5,996
วันที่ 12 ก.ค. 62
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค
-------------------------------------
ซึ่งได้รับเกียรติวิทยาบรรยาย เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี โดย นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นางสาวศศภัสส์ โกมล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

และนางสาวนรัฐภรณ์ ทองหา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น