1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
          2. กำหนดพัฒนาและสนับสนุนมาตรฐาน หลักสูตร รูปแบบ แนวทาง คู่มือ เทคโนโลยี  นวัตกรรม และถ่ายทอดแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และอื่นๆ
              ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
          3. ประสาน สนับสนุน และผลักดันนโยบายในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
          4. พัฒนาศักยภาพ ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก ร่วมกับภาคีเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ
          5. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
          6. จัดทำคลังข้อมูลและประสานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ
          7. เฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
          8. ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
          9. สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
         10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นางนิตยา  พันธุเวทย์


กลุ่มงาน ผู้ดูแล แผนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานวิชาการ 1
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โรคมะเร็ง)
นางสาวธาริณี  พังจุนันท์
 
1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์โรคและพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
2. รวบรวม วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. จัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
4. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5. กำหนด พัฒนารูปแบบ แนวทาง คู่มือ มาตรฐาน หลักสูตร ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและอื่นๆ
7. จัดทำคลังข้อมูลและประสานสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่สำคัญแก่ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย/มาตรการ/กฎหมาย ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ
8. ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9. ขับเคลื่อนสนับสนุนพัฒนาและผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
10. พัฒนาศักยภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรเครือข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในด้านวิชาการ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
11. ประสาน / ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12. วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกำหนดกลยุทธ์/แผนงานในการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง
13. ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ
14. ประยุกต์องค์ความรู้  จัดทำเทคโนโลยี นวตกรรมสื่อต้นแบบ และเผยแพร่สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
15. พัฒนากลวิธี รูปแบบการดำเนินการ สนับสนุนสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
16. ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
17. ร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด เป้าหมาย ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชาติ
18. สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานวิชาการ 2
(โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต)
 
นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธมุง 1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์โรคและพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับประเทศ ภาค เขต และจังหวัด
2. รวบรวม วิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. จัดทำข้อมูลเตรียมความพร้อมเสนอยุทธศาสตร์ มาตรการในการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
4. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5. กำหนด พัฒนารูปแบบ แนวทาง คู่มือ มาตรฐาน หลักสูตร ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและอื่นๆ
7. จัดทำคลังข้อมูลและประสานสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่สำคัญแก่ผู้บริหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย/มาตรการ/กฎหมาย ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่น่าเชื่อถือได้ สามารถอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและนโยบายของประเทศ
8. ประสาน สนับสนุนและผลักดันนโยบายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
9. ขับเคลื่อนสนับสนุนพัฒนาและผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
10. พัฒนาศักยภาพ ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ แก่บุคลากรเครือข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในด้านวิชาการ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
11. ประสาน / ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12. วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกำหนดกลยุทธ์/แผนงานในการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง
13. ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไกการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังทั้งในและต่างประเทศ
14. ประยุกต์องค์ความรู้  จัดทำเทคโนโลยี นวตกรรมสื่อต้นแบบ และเผยแพร่สนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
15. พัฒนากลวิธี รูปแบบการดำเนินการ สนับสนุนสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
16. ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
17. ร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด เป้าหมาย ของการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับชาติ
18. สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ชำนาญการ 02-590-3987  
นางนิตยา  พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3986 nitayabh@gmail.com
นางเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 tumpet@hotmail.com
นางสาวพิมพ์รดา  สิริจิตต์ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987  
นางอัจฉรา  ภักดีพินิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 aodzy35@hotmail.com
นางณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 nuttisuch@yahoo.com
นางวรกร  ไหมอุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 maium1504@gmail.com
นางสาวเพียงใจ  ทองวรรณดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 Piggirl_2503@hotmail.com
นางสาวธาริณี พังจุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3987 sendtokob@gmail.com
นายชัยศักดิ์  สุรสิทธิ์ นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 02-590-3987 sak.2252@gmail.com
นางสาวหทัยชนก  ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 02-590-3987  
นางสาวนุชรี  อาบสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข 02-590-3987 jeab_cats@hotmail.com
นางสาววิภารัตน์  คำภา นักวิชาการสาธารณสุข 02-590-3987 pompam121@hotmail.com
นางสาวธิดารัตน์  อภิญญา นักวิชาการสาธารณสุข 02-590-3987 tuangruithai0312@gmail.com
นางสาววิชุตา  บุษบงค์ นักวิชาการสาธารณสุข 02-590-3363 wichuta.bud@gmail.com
นางสาวณัฐธิดา  ชำนิยันต์ นักวิชาการสาธารณสุข 02-590-3987  
นางสาวภารดี  ศิลวัตร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02-590-3987 yam.ying@hotmail.com
นายปัญจชัย  อร่ามศรี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02-590-3987 aids@thaimail.com


ย้อนกลับ