1. ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเป็นหลักของหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
           2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในมิติต่างๆ
           3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทางวิชาการและการบริหารจัดการนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ (HRD)
           4. พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ (KM) ได้ตรงตามบทบาทภารกิจ
           5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรอย่างเป็นธรรมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้          
           6. พัฒนาสมรรถนะหลัก (ISMART) ของบุคลากร เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ
           7. ประสาน และสนับสนุนข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานในหน่วยงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาองค์กร
           8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        


กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล


กลุ่มงาน ผู้ดูแล แผนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร นายจำเริญ  บุณยรังสี 1.   จัดทำ Road Map การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
2.   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
3.   ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นรูปธรรม
4.   ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
5.   สื่อสาร ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
6.   ประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
7.   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายจำเริญ  บุณยรังสี 1.   จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค
2.   จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path)
3.   จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิจขององค์กร
4.   จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย 
5.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถะเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
6.   ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.   ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
นางศิริพร  ธนพรชัยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-590-3970 aemy_lew@hotmail.co.th
 นายจำเริญ  บุญยรังสี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-951-0403 aum0908@gmail.com
นางสาวจารุวรรณ  สินทรัพย์กุล นักทรัพยากรบุคคล 02-951-0403 gbk_001@hotmail.com
นางสาวปิยนุช  จันทรอักษร นักวิชาการสาธารณสุข 02-951-0403 piya=chan@hotmail.com
นางสาวจันจิรา   กุลทนบุตร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 02-951-0403 petchck@hotmail.com


ย้อนกลับ