1. พัฒนาระบบป้องกันควบคุมและจัดการโรคไม่ติดต่อ เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ
         2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
         3. วิจัยและพัฒนา การป้องกันควบคุมโรค การจัดการโรค และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
         4. กำหนดมาตรฐานหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่หน่วยงานเครือข่าย
         5. พัฒนาศูนย์ความร่วมมือการประสานเครือข่ายระบบสาธารณสุขด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับนานาชาติ
         6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
        

กลุ่มพัฒนาระบบสารธารณสุข
ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร


กลุ่มงาน ผู้ดูแล แผนการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ   1.  กำหนดมาตรฐานและออกแบบระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด เขต และประเทศ
2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเพื่อนำเสนอและผลักดันให้เกิดนโยบายในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ
3.  ดำเนินงานการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
4.  รวบรวม สรุป และจัดทำรายงานเผยแพร่ผลการวิจัยสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชากรแก่ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่และสาธารณะชน
5.  ประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
6.  เป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ระดับจังหวัด เขต และประเทศ
7.   สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแก่หน่วยงานเครือข่าย
8.  ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแก่หน่วยงานเครือข่าย
งานวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ดร.นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ 1.   ศึกษา วิจัย จัดทำมาตรฐาน รูปแบบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงไม่ติดต่อ
2.   วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อนำเสนอและผลักดันให้เกิดนโยบายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
3.   พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดในประชากรเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
4.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการวิจัยและการใช้ตัวชี้วัดในประชากร เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
5.   นำเสนอผลการศึกษา วิจัย มาตรฐานรูปแบบ และตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เพื่อการเฝ้าระวังโรคและป้องกันควบคุมโรค
6.   จัดทำและเผยแพร่รายงานการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่คิดต่อ
7.   พยากรณ์และประเมินผลภาพรวมประเทศ ของการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ น.ส.นพวรรณ อัศวรัตน์ 1.   กำหนดมาตรฐานหลักสูตรการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
2.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ประโยชน์จากระบบการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
3.   สร้างเครือข่ายหน่วยงานเพื่อให้เกิดการการเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
4.   จัดทำและเผยแพร่ผลงานศึกษา วิจัย องค์ความรู้ และการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการที่เกี่ยวข้องและสาธารณะชน
5.   สนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน รูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
ผศ.ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 02-5903965 supawan_thaibrfss@hotmail.com
ดร.นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 02-5903964 nawarat_petch@hotmail.com
ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 kamolthipp@gmail.com
นางสาวนพวรรณ อัศวรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 aswarat@hotmail.com
นางสาวรวมพร  นาคะพงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 aunaka1999@gmail.com
นางเมตตา  คำพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 mettakum@gmail.com
นายชาญยุทธ  วิหกโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 chanyut677@gmail.com
นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963 annyou@live.com
นางสาวศศมน  ศรีสุทธิ์ศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963  
นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 02-5903963  
นางสาวสุภาพร  พรหมจีน นักวิชาการสาธารณสุข 02-5903963 banyen_121@hotmail.com
นางสาวเกณิกา  สงวนสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข 02-5903963 keinika1968@hotmail.com
นางสาวขวัญชนก  รอดเกตุ นักวิชาการสาธารณสุข 02-5903963  
นางสาวอรัญญา  ศิริกุล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 02-5903964 bebombo@hotmail.com


ย้อนกลับ