กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2559 (World Diabetes Day 2016)

14 Nov, 2016 จำนวนคนอ่าน 7,677
วันนี้14 พฤศจิกายน 2559
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2559 (World Diabetes Day 2016) ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
โดยมีคำขวัญ “เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม”
โดยมีการเสวนาของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลา ตันตโยทัย กรรมการสมาคม
ให้ความรู้โรคเบาหวาน ในหัวข้อ “โรคเบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทัน เพื่อควบคุม”
แสดงความคิดเห็น