กองโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 5 ตึกกรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

0 2590 3867, 0 2590 3889
0 2590 3888, 0 2590 3869
0 2590 3893, 0 2590 3887
0 2590 3870, 0 2590 3892

โทรสาร

0 2590 3893

กลุ่มงานในสำนักโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3887 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3867 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มบริหารทั่วไป

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3893
 
โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากทั่วไป

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3888 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3889 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3869 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มพัฒนาองค์กร

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3870 โทรสาร 0 2590 3893

กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและระบาดวิทยา

ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2590 3892 โทรสาร 0 2590 3893

GPS Location : 13°51'14.1"N 100°31'24.1"E

แบบฟอร์มการติดต่อ