7 มิ.ย. 60 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

7 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,360
วันที่ 7 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สำนักโรคไม่ติดต่อ นำโดยคุณนิพา ศรีช้าง, คุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคณะ
และคุณฐาณิญา แสนศรี ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
พร้อมทั้งคุณเชิดพงษ์ ทองสุข ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีแผ่นพับ การพลัดตกหกล้มในผุ้สูงอายุ
ป้องกันได้ด้วยการประเมินและจัดการความเสี่ยง


การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและเจ็บป่วยที่สำคัญของผู้สูงอายุ

ซึ่งแต่ละปีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มสูงถึง 800 คนต่อปี
สาเหตุจากตัวผู้สูงอายุและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย “พื้นลื่น พื้นต่างระดับ ขาดราวจับ
แสงสว่างไม่เพียงพอ” สามารถป้องกันได้โดย “ผู้สูงอายุควรฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม แก้ไขจุดเสี่ยงในบ้าน และเลือกรองเท้าให้เหมาะสม…”

แสดงความคิดเห็น