ประชุมการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimates SM

8 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,514
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimates SM
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ ห้องฝึกอบรม Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแสดงความคิดเห็น