สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)” ในวันที่ 8–9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

8 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,270
มื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 25561 ที่ผ่านมา สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)” ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้การเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจากเทศบาลนครหรือเมือง พร้อมทั้งหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ที่มีความพร้อมในของเขตสุขภาพ 1-12 เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตเมือง และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV เข้ามาวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน พร้อมฝึกปฏิบัติ และเห็นการดำเนินงานจริงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่นำหลักการไปใช้ในพื้นที่จริง รวมไปถึงเทศบาลเมืองวารินชำราบและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ที่มาเล่าประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ และสุดท้ายหน่วยงานที่มาได้ประชุมกลุ่มหารือแนวทางที่จะกลับไปดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่ให้ความรู้และช่วยกำหนดแต่ละพื้นที่กำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงานให้สามารถเกิดได้จริง

แสดงความคิดเห็น