การประชุม Morning talk ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

29 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,374
วันที่ 29 มีนาคม 2561
การประชุม Morning talk ครั้งที่ 2
เรื่อง การสร้าง QR CODE และการสร้างแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Form
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้้ให้บุคลากรสามารถสร้าง QR CODE
ไว้ใช้ในการสร้างแบบประเมินออนไลน์

หรือไว้ใช้ในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมต่างๆได้
และสร้างแบบสอบถาม/แบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Form ผ่าน Google drive
ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ ลดภาระงาน และเวลา ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
โดย … นายชัชวาลย์ สุขพรสวรรค์… นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นวิทยากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย


วิธีการสร้าง QR code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
วิธีการสร้างแบบสอบถาม/แบบประเมินออนไลน์ด้วย Google Form ผ่าน Google drive

แสดงความคิดเห็น