ประชุมอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

24 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,470
วันนี้ (24 พ.ค. 61)
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงษ์ อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.นนทบุรี
--------------------------------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบหลักการและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อราชการ
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในวันนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่

ดาวน์โหลด

msdV4A

แสดงความคิดเห็น