ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2 และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ

26 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 452
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 2/2561
โดยได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระดับสูงสุด
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

แสดงความคิดเห็น