รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

11 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,103
วันที่ 11 มกราคม 2562
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ และ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ตรวจเยี่ยมบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
พร้อมตรวจเช็คสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
โดยมีรองผู้อำนวยการและบุคลากรร่วมต้อนรับ
ณ อาคาร 10 ชั้น 5 สำนักโรคไม่ติดต่อ

------------------------
แสดงความคิดเห็น