ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

1 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,419
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดยได้รับเกียรติจากผู้รู้ 2 ท่าน คือ คุณรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
และคุณเพชราภรณ์ วุฒิวงศ์ชัย สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายในตัวบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานขับเคลื่อนงานชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

--------------------------------


แสดงความคิดเห็น