ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการติดตามประเมินผลตามวงจร PDCA

8 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,540
วันนี้ (8 มี.ค. 62) สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการติดตามและประเมินผลตามวงจร PDCA
โดย คุณกุลพิมน เจริญดี และคุณณัฐกฤตา บริบูรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล สำนักโรคไม่ติดต่อให้เกียรติเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5
-----------------------------------
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
และสามารถติดตาม ประเมินผลโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามวงจร PDCA ได้แสดงความคิดเห็น