ประชุมทบทวน ปรับปรุง SOP กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

15 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 606
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุม
ทบทวน ปรับปรุง SOP กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปร
ับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการทำงานของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน
โดยนายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ต
ิดต่อ เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค
--------------------------------

แสดงความคิดเห็น