ประชุมอนุกรรมการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา DM HT

19 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 757
19 เมษายน 2562
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา DM HT
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ เป็นประธาน
และ แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินงานการประชุมฯ
จนบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยดี

-------------------------

แสดงความคิดเห็น