วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองโรคไม่ติดต่อ ได้จัดประชุมการทำ Consensus meeting รายงานสถานการณ์การป้องกันการจมน้ำใน 2 ภูมิภาค (Bi-Regional status Report on Drowning Prevention BRSRDP) ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 747

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ได้จัดประชุม
การทำ Consensus meeting รายงานสถานการณ์การป้องกันการจมน้ำใน 2 ภูมิภาค
(Bi - Regional status Report on Drowning Prevention BRSRDP)
ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม
และมีผู้เชียวชาญจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แสดงความคิดเห็น