ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการด้านการป้องันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 782
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุข
ภาพ
“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562”

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
----------------------
โดยกองโรคไม่ติดต่อ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอีกมากมายและบริการทางด้านสุขภาพ
เช่น การบริการตรวจสุขภาพเท้า โดยสถาบันราชประชาสมาสัย บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โดยสถาบันบำราศนราดูรและกองโรคติดต่อทั่วไป การเผยแพร่นัวตกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิต
ในที่สาธารณะ DDC Health 2 U

CR Photo : กองนวัตกรรมและวิจัย กนว. - Fanpage

แสดงความคิดเห็น