การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบติดตามและประเมินควบคุมภายในองค์กร ปี 2560

13 Jul, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,776
สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางระบบติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์กร
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3
ตึกราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
*********Download เอกสาร :

แสดงความคิดเห็น