คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน(SOP) สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

26 Jul, 2017 จำนวนคนอ่าน 3,372
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน(SOP)
สำนักโรคไม่ติดต่อ
กระบวนการหลัก(Key Process) กระบวนการสนับสนุน(Key Support)
NCD 01-01-00
กระบวนการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
NCD 02-01-00
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อฒุลและสารสนเทศ

NCD 01-02-01
กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน :
การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRFSS)

NCD 02-02-00
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์


NCD 01-02-02
กระบวนการพัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน :
การเฝ้าระวังและสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน

NCD 02-03-00
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกำกับ
ติดตาม และประเมินผล

NCD 01-03-00
คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

NCD 02-04-00
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมภายใน
NCD 01-04-01
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิจัยและพัฒนาความรู้ ถ่ายทอด
และพัฒนาเครือข่ายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ :
การจัดทำผลิตภัณฑ์

NCD 02-05-00
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
NCD 01-04-02
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิจัยและพัฒนาความรู้ ถ่ายทอด
และพัฒนาเครือข่ายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ :
การปฏิบัติงานวิจัย

NCD 02-06-00
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้
NCD 01-04-03
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการวิจัยและพัฒนาความรู้ ถ่ายทอด และพัฒนา
เครือข่ายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ :
การถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น