การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

13 Sep, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,850
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
วันที่ 13 กันยายน 2560

ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี
เอกสารประกอบการบรรยาย

นโยบาย ทิศทางการดำเนิงาน ปีงบประมาณ 2561
โดย นพ.ดิเรก ขำแป้น : ผุ้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ


บทบาทหน้าที่กลุ่มในการดำเนินงานยุคไทยแลนตด์ 4.0
โดย กลุ่มต่างๆภายในสำนักโรคไม่ติดต่อ


กฏระเบียบและสวัสดิการๆที่ควรรู้
(การแต่งกาย สิทธิการลา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ)
โดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค และ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักโรคไม่ติดต่อความรู้เบื่องต้นเรื่องระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
โดย กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักโรคไม่ติดต่อ


การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(PMS)
โดย กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น