อบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

19 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,553
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 62 กองโรคไม่ติดต่อ
ดำเนินการจัดการอบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อ
เพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะในการออกแบบและจัดทำสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นให้กับบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ
-----------------------------------
โดยได้รับเกียรติจาก นางนิรันตา ศรีบุญทิพย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการสื่อสาร
และ นางสาวอิสยาภรณ์ ธนธีรวัฒน์กุล นักโสตทัศนศึกษา จากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และนางสาวกมลวรรณ ใจงาม นักวิชาการเผยแพร่
มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนั้
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

แสดงความคิดเห็น