กิจกรรมเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรสาธารณสุข ปี 2562

14 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,277
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
พร้อมด้วยบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ และบุคลากรกรมควบคุมโรค
----------------------
ร่วมทำกิจกรรมเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ ของบุคลากรสาธารณสุข ปี 2562
ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรคแสดงความคิดเห็น