กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมทักษะวิชาชีพ แก่บุคลากร

23 Aug, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,465
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมทักษะวิชาชีพ แก่บุคลากร
ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
----------------------


แสดงความคิดเห็น