ค่านิยม (MOPH) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

3 Mar, 2020 จำนวนคนอ่าน 513
ค่านิยม (MOPH)
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
-------------------M : Mastery
เป็นนายตนเอง
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่P : People Centered
ใส่ใจประชาชน
H : Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อมแสดงความคิดเห็น