สปอตวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการประกวดสปอตวิทยุในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2560 "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม"

13 Mar, 2017 จำนวนคนอ่าน 2,130
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ขอเผยแพร่สปอตวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยจากการประกวดสปอตวิทยุ
ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2560 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นายณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์
ชื่อผลงาน 3ร. (1 นาที)

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่

(1) นายเอกภพ ตันอนุกูล
ชื่อผลงาน : แหล่งน้ำข้างแค่ (57 วินาที)

(2) นายสมพร อินอ่อน
ชื่อผลงาน : เสียงเตือนภัย (1 นาที)

(3) ทีมงานดีตีสอง
ชื่อผลงาน : โปรโมชั่นจมน้ำฟรี (40 วินาที)
- นายธนวัฒน์ อินทรหะ
- นายพุฒิพงศ์ พงศ์ทองเมือง
- นางสาวเพชรรัตน์ ทองใจสด
- นางสาวอารียา เฉลยจิตร์

(4) ทีมชาวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก
ชื่อผลงาน : ใส่ใจสักนิด...ทุกชีวิตปลอดภัย (53 วินาที)
- นายก้อง ลาประโคน
- นายศักดิ์ชาย จำปางาม
- นายนนทกร เกียรติไกรวิทย์
- นางสาวศิริรัตน์ เรืองเถาะ

(5) ทีม Storage Room
ชื่อผลงาน : สามคำจำแล้วรอด (31 วินาที)
- นายพงศ์ภัค ภาพันธ์
- นางสาวกัญญาณัฐ ปานสัมฤทธิ์
- นางสาววราภรณ์ คำสม
- นายเปรม พวงอินทร์
- นายเลิศฤทธิ์ วัดจินดา
- นายธนโชติ จิตติปาลนันท์
- นายจักรภัทร พินิตเกียรติสกุล


ดาวน์โหลด

hot-news-detail.php?id=12537&gid=18

แสดงความคิดเห็น