ค่านิยมกรมควบคุมโรค (Humility : ถ่อมตน อ่อนน้อม)

19 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 547
ร่วมขับเคลื่อค่านิยมกรมควบคุมโรค MOPH
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมองค์การให้บุคลากรทราบ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
-----------------------------


Humality : ถ่อมตน อ่อนน้อมดาวน์โหลด

MOPH4.0H1.jpg

แสดงความคิดเห็น