ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 3,462
ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการ
ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

​ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด

NCDForum2018.pdf

แสดงความคิดเห็น