ผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
(รักษาราชการผู้อำนวยการ)
นายแพทย์ สัญชัย ชาสมบัติ
โทร. 0 2590 3982 / โทรสาร. 0 2951 0363
E-mail : drsanchai@gmail.com
รองผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ (รองผู้อำนวยการ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทร.0 2590 3985
E-mail : 
รองผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โทร. 0 2590 3977
E-mail : t.churit@gmail.com
รองผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
นางนงนุช ตันติธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2 590 3980
E-mail : nuchtt@hotmail.com /
nuchtt@yahoo.com
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล (หัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2590 3974
E-mail : sripen_ncd@yahoo.com
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสมพร คล้ายเณร (รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 0814534420
E-mail : ma_tik9@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข
 
 
 
 
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ (หัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 25903967
E-mail : jew_suchada@hotmail.com
กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางนิตยา พันธุเวทย์ (หัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร. 0 2590 3986
E-mail : nitayabh@gmail.com
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นางนงนุช ตันติธรรม (รักษาการ หัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทร. 0 2 590 3980
E-mail : nuchtt@hotmail.com /
nuchtt@yahoo.com
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง (หัวหน้ากลุ่ม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร. 025903987 โทร. 086 4099794
E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com