เกิดอุบัติเหตุ
3,379
เกิดอุบัติเหตุ
20,924
ปี 2556
251,129 ราย
ปี 2557
272,053 ราย
อ่านรายละเอียด
15.7%
 
 
ทุกกลุ่มอายุ
ใส่เสื้อพยุงตัว
ขณะเดินทางทางน้ำ
บาดเจ็บ admit
5,137
บาดเจ็บ admit
36,055
ปี 2556
107,123 ราย
ปี 2557
71,068 ราย
อ่านรายละเอียด
18.0%
 
 
เด็กไทย
(อายุต่ำกว่า 15 ปี)
ใส่เสื้อพยุงตัว
ขณะเดินทางทางน้ำ
เสียชีวิต
423
เสียชีวิต
256
ปี 2556
14,789 ราย
ปี 2557
15,045 ราย
อ่านรายละเอียด
19.0%
 
 
ผู้โดยสาร
สวมเสื้อพยุงตัว
ทุกครั้ง