ขณะนี้ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทำการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในบริเวณ สถาบันบำราศนราดูร (โรงพยายามบำราศเดิม) ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

1. ห้องผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 2

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3982
fax หมายเลขโทรสาร 0 2951 0363
     
 
2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1 

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3974 (หัวหน้า)
0 2590 3970
fax หมายเลขโทรสาร 0 2590 3972
     
 
3. กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ 

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3967
0 2590 3968
0 2951 0402
fax หมายเลขโทรสาร 0 2590 3968
     
 
4. กลุ่มพัฒนาองค์กร

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 1

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2951 0403
0 2590 3970
fax หมายเลขโทรสาร 0 2590 3972 
     
 
5. กลุ่มบริหารทั่วไป

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 2

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3980 (หัวหน้า)
0 2590 3978 (การเงิน)
0 2590 3977(ธุรการ /การเจ้าหน้าที่)
0 2590 3976 (พัสดุ)
0 2590 3963 (ยานพาหนะ)
fax หมายเลขโทรสาร 0 2951 0363
     
 
6. กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 3

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3965
0 2590 3962
0 2590 3963  
fax หมายเลขโทรสาร 0 2590 3964
     
 
7. กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 3

tel หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3986 (หัวหน้า)
0 2590 3987
fax หมายเลขโทรสาร 0 2590 3988 
     
 
8. กลุ่มพัฒนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีบำราศนราดูร ชั้น 3

tel หมายเลขโทรศัพท์  
fax หมายเลขโทรสาร