เบาหวาน (DM / Diabetes) ความดันโลหิตสูง (HT / Hypertension) โรคหลอดเลือดสมอง / อัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) โรคหัวใจขาดเหลือด (IHD /Ishemic Heart Disease) และอื่นๆ