รายละเอีัยด(template)ตัวชี้วัดNCD ปี255617/01/56รายละเอีัยด (template) ตัวชี้วัด NCD ปี 2556 
17/01/56  ล่าสุด!!!

   Download   Powerpoint    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖”

ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมริชมอนด์ บอลรูม ๒ ชั้น ๔  โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
*********************************************

 

 PowerPoint  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555

   PowerPoint   บรรยายพิเศษ : นโยบายด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
        โดย นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
         Download Now!    


   PowerPoint  บรรยาย : การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
         ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
        โดย ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
        
 Download Now!

   PowerPoint  บรรยาย : นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
        โดย  แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
        
 Download Now!    (แก้ไขล่าสุด) 
 
  Download TemPlate NCD 


 
   PowerPoint  ชี้แจง :
นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
 
 1)  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
         - นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
           (
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ )
            Download Now!

 2)   สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
        - แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ 
          (ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ)

          Download Now!

  3)   สำนักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
       - นางนงนุช ตันติธรรม  หัวหน้ากลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
         การป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

         Download Now!
       - นางสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
         งานป้องกันเด็กจมน้ำ
  
 
 PowerPoint  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
 


text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *