วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก

-------------------------
ประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ คือ
Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save #Precioustime
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต”
---------------------
 text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *